武汉丝绸服装鉴定社区

恭迎观世音菩萨圣诞日,共度殊胜日,传递法喜,增福增慧,功德无量!

释道根2021-02-18 08:09:53


       明天农历二月十九日 (2017年3月16日),恭迎观世音菩萨圣诞日,作何善恶成千万倍。


      在此殊胜日:各大寺庙都会在这天举行法会,信众也会到寺庙供养、拜佛。值此殊胜时节,愿众生同沾法喜、共沐佛恩。《妙法莲华经》说,观音是大慈大悲的菩萨,如果人们遇难,只要喊他的名字,就会前来救助,有着“千处祈求千处现,苦海常作度人舟”的慈悲心肠。众所周知:“家家弥陀佛,户户观世音”。


       请莲友们行持吃素放生﹑供灯﹑诵经﹑献花﹑行善等善法,并发心念诵观世音菩萨心咒”:“唵 嘛 呢 叭 咪 吽”  回向一切有情众生离苦得乐,早证菩提。祈愿世界和平安宁!祈愿家人﹑朋友平安吉祥!      观世音菩萨:(梵文:अवलोकितेश्वर,Avalokiteśvara),观世音是鸠摩罗什的旧译,玄奘新译为观自在,中国每略称为观音。观世音菩萨是佛教中慈悲和智慧的象征,无论在大乘佛教还是在民间信仰,都具有极其重要的地位。以观世音菩萨为主导的大慈悲精神,被视为大乘佛教的根本。佛经上说,观世音是过去的正法明如来所现化,他在无量国土中,以菩萨之身到处寻声救苦。观世音与阿弥陀佛有着特殊的关系。他是西方三圣中的一尊,也是一生补处的法身大士,是继承阿弥陀佛位的菩萨,而且还有说观世音就是阿弥陀佛的化身。观世音菩萨具有平等无私的广大悲愿,当众生遇到任何的困难和苦痛, 如能至诚称念观世音菩萨,就会得到菩萨的救护。而且,观世音菩萨最能适应众生的要求,对不同的众生,便现化不同的身相,说不同的法门。


      在佛教的众多菩萨中,观世音菩萨也最为民间所熟知和信仰。在中国的江、浙、闽、广、台湾,以及南洋华侨间,观音信仰极为普及,所谓“家家阿弥陀,户户观世音”。浙江的舟山群岛,自古以来也一直被视为观世音菩萨应化的道场。


动画:观世音菩萨的故事


电影《不肯去观音》


观世音菩萨法门


一,般若观慧门:


      耳根圆通法门:在《楞严经》卷六中,观世音菩萨对“耳根圆通”的法门要义作出诠释:“初于闻中,入流亡所;所入既寂,动静二相,了然不生。如是渐增,闻所闻尽;尽闻不住,觉所觉空;空觉极圆,空所空灭;生灭既灭,寂灭现前。忽然超越,世出世间,十方圆明,获二殊胜:一者、上合十方诸佛,本妙觉心,与佛如来同一慈力。二者、下合十方一切六道众生,与诸众生同一悲仰。”关心与倾听世间的悲苦,而又能不执著于世间的声色。


    《楞严经》的“耳根圆通”,被普遍归于禅定的修定发慧观法,圣严法师针对初修者又命名为“闻音声法”。该法门的修法与次第,初修共分四个步骤:①专念普听一切声音,不选择对象,不分别对象,由大至小,由近至远,不以耳根去听,而让声自来。②知道自己在听声音,也有声音在被自己所听,此时只有声音和自己的和应,没任何杂念现前。③仅有声音而忘失了自己,自己已融入无分别无界限的声音之中。④声音与自己双亡双照,双亡则无内外自他,双照则仍历历分明,故与世间的四禅八定仅存独头意识的境界不同,也有异于小乘的灭尽定。


      照见五蕴皆空法门:《心经》的“五蕴皆空”,是用观照世间无常无我的方法,达到“般若实相”的境界。《心经》开头说:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。”即是用分析的方法,观察众生及众生所处环境,包括色法的物质世界和心法的精神世界。物质的色法,即是众生的身体及身体所赖以生存活动的环境;精神的心法,即是心理活动以及其动因、动力、动的结果,此结果又成为另一循环的动因,佛学称之为心念或识。凡动皆由于因,凡动皆产生果,其间动的作用,称为造业,造业的结果,称为业力的感受果报。佛教认为,如果众生能洞察五蕴所成的世界,无一是真,无一能常,便不起贪嗔等执著,不执著的当下即能不受贪嗔等的烦恼所苦,便能不再继续造循环不已的生死业,便能虽处生死,而离一切苦。观自在菩萨以甚深智慧力,彻见五蕴的世间法无非是空。小乘知空而不住有,所以出世;菩萨证空,连空亦无,所以入世。凡夫未证五蕴皆空,迷惑困扰、不知何去何从,故事事执著,处处烦恼。


二,经忏方便门


      持名法门:《普门品》:承诺:“若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨,即时观其音声,皆得解脱。”认为观世音菩萨具有广泛利益众生的大威神力,所以劝众生常念观世音菩萨名号。


      依《普门品》说明,观世音菩萨可随类应现、处处化身、救苦救难、无求不应;若至诚称念观世音菩萨名号,即能入火不烧、入水不淹、恶鬼远离、刑器自毁、怨贼消退、除一切障、免一切难、满一切愿、成就一切福德。持念观世音菩萨名号的法门,也被认为是最平易近人,人人可修,时时可修,处处可修。


      大悲咒持诵:大悲咒出于《大悲心陀罗尼经》,共八十四句。观世音菩萨在无量劫前千光王静住佛处初闻此咒,顿从初地越登八地。并受命普为未来恶世一切众生,以此心咒作大利乐。嗣后观世音菩萨又于无量佛前,无量法会中,重闻此咒。因诵持此咒,故所生之处恒在佛前,莲花化生。该经宣称,若能深信不疑诵持此咒,可得无量利乐:临命终时,十方诸佛皆来援手;不堕三恶道;生诸佛国;得无量三昧辩才;现在生中所愿皆遂;转女成男;消灭侵损常住的重罪;能除十恶五逆、谤法谤人、破斋破戒、破塔坏寺、偷僧祗物、污净梵行等罪;能得十五种善生,除十五种恶死。《大悲心陀罗尼经》说,诵持此咒要发广度众生的大菩提心,身持斋戒,于诸众生起平等心。


      大悲忏:《大悲忏》为宋代知礼根据《大悲心陀罗尼经》所编制的仪轨。它包含《大悲咒》及经典核心思想,同时也涵盖了安置道场、结界供养、入忏启忏,忏悔观行的种种仪式。诵大悲咒仅需几分钟,拜一部大悲忏则需要两个钟头左右。《大悲忏》是佛法中的事门,也是一项共修法门。作为一部观音法门,它指涉了观音证觉的般若与涅槃,也指涉了观音的慈悲与方便。它要求高度的专注与禅定,如果是独修独忏,并非初修者以初始的散心浮心便可抵达。在拜忏过程中,由于梵呗唱诵仪轨不断持续举行,即使心念偶尔流转飘忽,也敌不过众多虔心专注的力量。因此妄念瞬即打散,又融入强而有力的共忏主流。在集体忏悔共修所带来相互震撼与交响中,涤净一己内外的垢恶与罪障。


      密宗陀罗尼:在密宗,观世音菩萨的种子字是hrīḥ,梵文:ह्री。与阿弥陀佛种子字相同。关于观世音菩萨的陀罗尼有六字大明咒,准提咒,大悲咒,十一面神咒等。六字大明咒即“唵嘛呢叭咪吽”,在中国最早见于宋代天息灾三藏所翻译之《大乘庄严宝王经》,至清初被收入《禅门日诵》所录十小咒内,是表徵观世音菩萨利益六道的神咒。准提咒在显宗里也被收录为十小咒内,《七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》说,诵持准提陀罗尼,能得到光明独照。所有罪障尽皆消灭。寿命延长。福德智慧增进。并得致诸佛的庇护。


      生生世世远离诸恶趣。迅速证得无上菩提的佛果。准提咒印能够灭除十恶五逆一切重罪。成就一切白法。具戒清净,速得菩提。若在家人。纵然不断酒肉、妻子。但依法修持。无不成就。圣十一面观自在菩萨根本咒,首先由耶舍崛多译出,比84句大悲咒的译出早约一百年。此咒在玄奘译出《十一面神咒心经》达到顶峰,后来在中土就渐渐没落了。观音菩萨心咒


      六字大明咒:观音菩萨心咒,又称六字大明咒 嗡ong 嘛ma 呢ni 叭ba 咪mi 吽hong该咒是“嗡 啊 吽”三字的扩展,其内涵异常丰富、奥妙无穷、至高无上,蕴藏了宇宙中的大能力、大智慧、大慈悲。此咒即是观世音菩萨的微妙本心,久远劫前,观音菩萨自己就是持此咒而修行成佛的,佛名正法明如来。


观音菩萨名号咒


      名号咒:名号“南无大悲观世音菩萨”,就是如果你遇到一切不如意的事情全可以念这个咒来得到化解!《观世音菩萨普门品》,简称《普门品》。原是《妙法莲华经》里的一品。这个咒是这样记载的:“尔时,无尽意菩萨,即从座起,偏袒右肩,合掌向佛,而作是言:“世尊,观世音菩萨,以何因缘,名观世音?”


观世音菩灭业障真言:


唵ong 阿a 噜lū 勒le 继ji 娑suo 婆po诃he


观世音菩萨治病真言:


唵ong 啤pi 噜lū 纳na 崎qi 煎jian 都dou 喜xi 好hao 秘mi 沙sha 妈ma 靴xūe 哈ha 木mu 煎jian 都dou 崎qi 悲bei 些xie 那na 打da啤pi 纳na 鸦ya 莎sha 哈ha(此咒宜默念,至`靴哈木`时稍用力念)劝念观音


  观世音菩萨手执净瓶与杨枝,表示菩萨普救世间的广大悲行。三界火宅,众生心中充满热恼。观世音菩萨能体察众生的苦痛,时以瓶中的甘露水遍洒世间,使在热恼中的一切有情皆获清凉。众生信仰观世音菩萨,即渴求菩萨的甘露水,息灭内心的热恼。佛教劝诫,观世音菩萨确有令众生热恼变清凉的甘露水(甘露又喻佛法涅槃解脱之道),如时时虔诚的礼念观音,能得菩萨的悲心救护。


      因为观音信仰所普遍存在的功利交换心理,佛教认为信仰观音应真心恳切,而不是苦难当头才临时抱佛脚。只有平时忠实真诚,才能和菩萨大悲愿力相应。唯有平时奉行菩萨言教,才能增长清净的功德资粮。好比人在病时信任医师诊治,一旦病好就完全忘却医生嘱咐,这样自然不会有长久健康。不但生病时需要疗养,无病时更需维持和促进健康。信仰观音菩萨,也应在平时忠实奉行。这样才能常得杨枝甘露的灌洒,常得没有热恼的清凉。


劝行大悲


   杨柳观音像观世音菩萨行大悲,也教众生修大悲。他在大悲行中自利利他,积集无量功德而得究竟解脱。佛教承诺,若至诚奉行菩萨言说,能解脱现生苦恼,获得人生应有福乐。若累世修大悲行可成就菩萨的无边功德。 


       观世音菩萨的大悲法门,是不可思议的。《华严经》中善财童子请教观世音菩萨如何修学菩萨行,观世音菩萨对他说:在无量法门中,我修学了大悲行解脱门。起初我渐渐的学行大悲,经过长久学习后,终於深入大悲法门广度众生,成就无边的清净功德,而得无上解脱。善财!我行大悲的一贯目的,在于解除一切众生的苦痛,救护他,使他们免除怖畏。


      佛教告诫众生,欲得菩萨护念,无有恐怖,应修学菩萨的大悲法门。行大悲者凡见人类的苦痛,能平等予以同情,愿拔除其苦;再能平等同情一切众生,即是菩萨的悲心。佛教认为悲心是每一众生本来具有的,但众生心境狭隘,不能扩大同情成为大悲心。众生被烦恼所惑,被自私情见所围,不能现起平等悲心。常人以为自己与亲属朋友才有关系,根据佛法的缘起义说,人与人甚至与他道的众生,无始以来都曾有过密切关系。能作如是观,自能同情一切众生,成为平等的悲心。赞颂观世音菩萨


观音菩萨妙难酬,清净庄严累劫修。

浩浩红莲安足下,湾湾秋月锁眉头。

瓶中甘露常遍洒,手内杨枝不计秋。

千处祈求千处应,苦海常作度人舟。


回向文


愿以此功德。庄严佛净土。

上报四重恩。下济三途苦。

若有见闻者。悉发菩提心。

尽此一报身。同生极乐国。
在海天佛国普陀山,每逢观音菩萨圣诞、成道、出家纪念日,即农历二月十九、六月十九、九月十九三大香会期,十方信众以同一悲仰之心,梯山航海,纷至沓来,进香礼拜,祈愿祝福,盛况庄严,蔚为壮观。 △ 普陀山南海观音大佛


《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》曰:观世音菩萨于过去无量劫中已成佛,名正法明如来。然以大悲愿力,欲发起一切菩萨广度众生,而示现菩萨形。观世音菩萨本觉妙心,上与十方如来同一慈力,下与六道众生,同一悲仰。


九法界众生,无论是内在身心疾病绵缠,烦恼困扰,外在人事逼害,意外苦厄;还是是生理上、心理上、事业上、人事上,甚至聪明智慧、菩提上进等方面,凡有所求,但能一心称念菩萨圣号,菩萨即以千眼照见、千手护持,令其离苦得乐、称心如意。


《法华经》曰:“苦恼众生,一心称名,菩萨即时观其音声,皆得解脱,以是名观世音。”在《观世音菩萨普门品》详说观音菩萨于娑婆世界利益众生之事,谓受苦众生一心称名,观世音菩萨即时观其音声令得解脱,若有所求亦皆令得,又能示现佛身、比丘身、优婆塞身等摄化众生。


《华严经》卷六十八载,观音菩萨住在南海补陀洛迦山。而《大阿弥陀经》、《无量寿经》、《观世音受记经》则以观音菩萨为阿弥陀佛之胁侍,常住西方极乐世界辅施教化,即以西方净土为观音菩萨之住处。


我们信仰观音菩萨应真心恳切,在平时忠实奉行,而不是苦难当头才临时抱佛脚。只有平时恳切至诚,才能和菩萨大悲愿力相应。唯有平时奉行菩萨言教,才能增长清净的功德资粮。好比人在病时信任医师诊治,一旦病好就完全忘却医生嘱咐,这样自然不会有长久健康。不但生病时需要疗养,无病时更需维持和促进健康。
△ 普陀山普济禅寺毗卢观音宝像


南海普陀山,大慈观世音,

 千处祈求应,救度世间苦。


南海普陀山,大悲观世音,

  杨枝洒甘露,净洒遍尘刹。


南海普陀山,观自在菩萨,

   现千手千眼,佛光照大千。


经典诵读丨《摩诃般若波罗蜜多心经》

《心经》全名《摩诃般若波罗蜜多心经》,它的中心思想就在经名体现出来,充分流露了观世音菩萨的大慈大悲,是我们学习的榜样。


 △ 普陀山观自在菩萨壁


观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空,度一切苦厄。


舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。


是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。


故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。


故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。


 △ 普陀山南无观世音菩萨壁


《心经》是打开佛法大门的钥匙,是我们学习佛法的纲领,也是我们观照宇宙人生的大智慧。《心经》这268字,包括了佛教的核心内容,主要是教导我们怎样观照当下的精神生活境界和物质生活境界,教导我们在圣凡迷悟之间怎样处理修行者所面对的真理世界和世俗世界。


心经告诉我们要根据佛所说,如法修学。要用自心的“般若智慧”从烦恼生死的这一边把自己渡到安乐解脱的那一边。


“般若智慧”其实就是我们每个人本有的清净之心,寂静之心,光明之心。不要在乎那些虚妄的受想行识,得失荣辱。心里没有思念顾虑才能会轻松解脱,放下一切才会没有恐慌惧怕,远离非份不实际的幻想,才会终究没有烦恼生死得到安乐解脱。同时应当把自心始终放在这样的境界中。才会得到最高的、平等的、真正的觉悟。
观音菩萨妙难酬,清净庄严累劫修。

三十二应遍尘刹,百千万劫化阎浮。

瓶中甘露常时洒,手内杨柳不计秋。

千处祈求千处现,苦海常作渡人舟。

南无普陀琉璃世界大慈大悲

观世音菩萨
观世音菩萨是中国人最熟悉的,观音信仰不仅贯穿整个中国佛教历史,更是形成了有华人的地方,就有观音的信仰,在遇到苦难灾厄的时候,许多人会第一个想到救苦救难的观世音菩萨,甚至不自主的就念一句“观音菩萨保佑”。这种潜移默化深植心灵的传承究竟有没有依据?为何称念观世音菩萨会有巨大功德利益?


△ 普济禅寺普门殿观音菩萨宝像


观世音菩萨,无量劫来,成就大慈大悲法门,利益众生,于生死苦海,为作船筏,于无明长夜为作明灯。恒观众生称念圣号之音声,无苦不拔,无乐不与。


佛陀在《观世音菩萨授记经》中,也提到了佛陀与观音菩萨的一段宿世因缘......于过去世久远劫以前,有一大佛名号为金光师子游戏如来,此佛之净土庄严。而该佛国净土的众生净修梵行,纯一化生,禅悦为食。而该佛土中有一威德王,奉事金光师子游戏如来非常的虔诚,而如来就为威德王传授六波罗蜜法印。  


此时威德王在佛净土的花园中深入了禅定三昧中,这时候在威德王的左右有二莲花,从地涌出,杂色庄严,其香芬馥如天栴檀。在这二朵大莲花中有二童子化生其中,跏趺而坐,其一名为宝意,另一名为宝上。 


佛陀最后告诉观世音菩萨,这威德王就是佛陀的前身,而此二童子,即是现今西方极乐世界的观世音与大势至两大菩萨的前生是也。而且观世音与大势至两位菩萨,也是在金光师子游戏如来的法座前,初次发下阿耨多罗三藐三菩提心,因而开始勇猛精进,勤修佛法。  
  

△ 普陀洛迦观音跳


《观世音菩萨普门品》说到称念观音名号可摆脱火灾、水溺、黑风、刀兵、恶鬼、牢狱、怨贼等七种灾难;还可使众生远离淫欲、嗔恚、愚痴等“三毒”的熬煎。经中总结说:“是故众生皆应受持观世音菩萨名号。”  

那么受持观音名号与其它修持方式相比,其功德孰大孰小呢?经中举例说:“无尽意,若有人受持六十二亿恒河沙菩萨名号,复尽形供养饮食、衣服、卧具、医药,于汝意云何?是善男子善女人功德多否?无尽意言:甚多!世尊。佛言:若复有人受持观世音菩萨名号,乃至一时礼拜供养,是二人福,正等无异,于百千万亿劫,不可穷尽。无尽意,受持观世音菩萨名号,得如是无量无边福德之利。” 


△ 灵石禅院六字真言壁


历代祖师菩萨赞叹观音菩萨说:杨枝净水,遍洒三千,性空八德利人天,福寿广增延,灭罪除愆,火焰化红莲!《观世音菩萨本迹感应颂》中记载,观音菩萨有种种不可思议威神:救焚、救溺、脱险、免杀、免刑、愈疾、佑岁、锡福、长寿、得子等等。
友情链接

Copyright © 武汉丝绸服装鉴定社区@2017